CLASSEMENTS, RESULTATS
STATISTIQUES, NEWS

AFLC
2018SAISON REGULIERE

1 2018-06-16 Beijing
Barbarians
52 - 0 Beijing
Iron Brothers
2 2018-06-23 Taiyuan
Troops
13 - 10 Tianjin
Pirates
3 2018-07-21 Tianjin
Pirates
9 - 7 Zhengzhou
Steamer
4 2018-07-29 Beijing
Barbarians
47 - 0 Taiyuan
Troops
5 2018-08-18 Shanghai
Titans
24 - 28 Shanghai
Warriors
5 2018-08-18 Hangzhou
Smilodons
12 - 40 Wuhan
Berserkers
5 2018-08-18 Hangzhou
Generals
22 - 14 Wuxi
Marauders
5 2018-08-18 Zhengzhou
Steamer
0 - 24 Beijing
Barbarians
5 2018-08-18 Xi'an
Panthers
12 - 30 Chongqing
Mountain City Fury
5 2018-08-18 Hong Kong
Cobras
10 - 0 Hong Kong
Combat Orcas
5 2018-08-18 Guangzhou
Apaches
6 - 32 Foshan
Tigers
6 2018-08-25 Sichuan
Troopers
- Chengdu
Pandamen
6 2018-08-26 Taiyuan
Troops
42 - 6 Beijing
Iron Brothers
7 2018-09-01 Wuhan
Berserkers
34 - 26 Shanghai
Warriors
7 2018-09-01 Wuxi
Marauders
0 - 34 Shanghai
Titans
7 2018-09-01 Hangzhou
Generals
6 - 32 Hangzhou
Smilodons
8 2018-09-08 Chongqing
Mountain City Fury
8 - 28 Chengdu
Pandamen
8 2018-09-09 Hong Kong
Combat Orcas
19 - 28 Foshan
Tigers
8 2018-09-09 Guangzhou
Apaches
0 - 49 Hong Kong
Warhawks
8 2018-10-13 Tianjin
Pirates
0 - 62 Beijing
Barbarians
9 2018-09-15 Beijing
Iron Brothers
40 - 13 Zhengzhou
Steamer
9 2018-09-15 Shanghai
Warriors
56 - 0 Hangzhou
Smilodons
9 2018-09-15 Wuhan
Berserkers
21 - 0 Wuxi
Marauders
9 2018-09-15 Shanghai
Titans
40 - 0 Hangzhou
Generals
10 2018-09-22 Sichuan
Troopers
- Chongqing
Mountain City Fury
10 2018-09-22 Chengdu
Pandamen
60 - 0 Xi'an
Panthers
10 2018-09-22 Hong Kong
Warhawks
14 - 0 Hong Kong
Cobras
11 2018-10-06 Hong Kong
Combat Orcas
6 - 26 Hong Kong
Warhawks
11 2018-10-06 Foshan
Tigers
40 - 0 Hong Kong
Cobras
12 2018-10-13 Wuhan
Berserkers
6 - 22 Shanghai
Titans
12 2018-10-13 Wuxi
Marauders
0 - 21 Hangzhou
Smilodons
12 2018-10-13 Shanghai
Warriors
21 - 0 Hangzhou
Generals
12 2018-10-13 Chongqing
Mountain City Fury
21 - 0 Xi'an
Panthers
13 2018-10-20 Hong Kong
Cobras
14 - 0 Guangzhou
Apaches
13 2018-10-20 Zhengzhou
Steamer
6 - 28 Taiyuan
Troops
13 2018-10-28 Xi'an
Panthers
0 - 32 Chengdu
Pandamen
14 2018-11-04 Foshan
Tigers
8 - 12 Hong Kong
Warhawks
14 2018-11-04 Guangzhou
Apaches
6 - 12 Hong Kong
Combat Orcas
14 2018-11-04 Xi'an
Panthers
- Sichuan
Troopers
14 2018-11-04 Chengdu
Pandamen
22 - 0 Chongqing
Mountain City Fury
14 2018-11-04 Hangzhou
Smilodons
8 - 48 Shanghai
Titans
14 2018-11-04 Hangzhou
Generals
0 - 54 Wuhan
Berserkers
14 2018-11-04 Wuxi
Marauders
0 - 32 Shanghai
Warriors
14 2018-11-04 Tianjin
Pirates
7 - 20 Beijing
Iron Brothers